Hållbara affärer över tid

Vårt långsiktiga och grundläggande tänk kring våra bolag genomsyrar även vårt hållbarhetsarbete. För oss är det en självklarhet att alltid tänka långsiktigt oavsett om det handlar om produkternas långa livslängd eller att de ska skapa nytta på sikt. Hållbarhet har alltid gått hand i hand med koncernens mål, men är också en viktig del i vad vi vill med våra bolag. Vi vill lämna över koncernbolagen till nästa generation och känna att vi gjort bra saker för vår omvärld som alla kan ha nytta av i framtiden. Men vi vill också ta fram produkter som skapar nytta redan imorgon. Både för våra kunder, men också för slutkonsument. För oss är det en självklarhet att tänka i alla led och på ett omsorgsfullt sätt ta fram produkter och tjänster som gör skillnad på riktigt.

Vi utgår från Agenda 2030 och arbetar ständigt med förbättringar inom tre perspektiv; ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Ekonomisk hållbarhet

Hydria Group är en stabil koncern och vi har en långsiktig investeringshorisont som syftar till att utveckla våra bolag. Idag omsätter vi 350 mkr, men till 2030 ska vi nå 1000 mkr vilket kräver en ekonomisk hållbarhet och långsiktighet. Att säkerställa en fungerande ekonomi är en grundläggande förutsättning för ett bolags existens och omfattar både god lönsamhet, finansiell stabilitet, investeringar, god affärsetik samt hållbara inköp. Hydria Group har flera nyckelpersoner som säkerställer att koncernen har en fungerande ekonomi.

Social hållbarhet

Utan våra medarbetare kommer vi ingenstans. Därför är det viktigt för oss att de mår bra och känner sig trygga på sin arbetsplats och att varje enskild individ ges förutsättningar för att utvecklas. Inom Hydria Group har vi en policy där alla har lika rätt och värde och där ingen form av diskriminering får förekomma samt att vi värnar om en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Dessutom är vi måna om våra medarbetares långsiktiga hälsa och lägger därför stort fokus på deras psykiska och fysiska hälsa. Hydria Boost är koncernens hälsoprojekt som uppmuntrar medarbetare till hälsosamt liv. Genom projektet får alla medarbetare möjlighet att prova på en mångfald som gemensamma lunchpromenader, veckovis padelträning, kurser inom löpning, skidåkning och simning samt prova-på pass i olika sporter. Årligen genomförs också en Challenge som hittills varit fjällvandring och toppbestigning av Helags, Stafettvasan samt segling under Tjörn Runt.

Det finns även möjlighet till personlig utveckling genom Hydria Academy. Under 2022 har en chefsutbildning på två år avslutats. Den genomfördes för alla med chefsposition inom koncernen och fokuserade på ledarskap och kommunikation. Deltagarna fick följa med på en resa som innefattade en rad olika föreläsningar med fördjupning i olika teman så som policys, arbetsrätt, krishantering och ledarskap. I framtiden planeras utbildningar inom ekonomi, sälj och konstruktion.

Miljömässig hållbarhet

I den hållbarhetsstrategi som nu tas fram finns övergripande mål som vi implementerar i koncernbolagen. Det handlar både om hur våra koncernbolag kan utveckla produkter med mindre klimatavtryck, men även om hur de kan arbeta med hållbara transporter. Vi ser vårt ansvar i att uppnå Parisavtalet och genomför åtgärder för att våra koncernbolag ska vara och med begränsa den globala uppvärmningen.

Att vara behjälpliga och nära våra kunder innebär att vi åker på en hel del kundbesök. För att göra ett så litet avtryck som möjligt har vi därför gått över till en helt eldriven tjänstefordonspark. Det är en stor och viktig investering för Hydria Group och följer den klimatriktning vi vill ta. Vi ser över hela värdekedjan för att kunna skapa insatser som gör skillnad i flera led. Bland annat har vi installerat solceller på alla våra produktionsanläggningar och målet är att genomföra fler insatser som syftar till att minska vårt klimatavtryck.

Visselblåsning

Vi strävar efter att ha en öppen och transparent arbetsplats. Genom vårt oberoende visselblåsarverktyg kan medarbetare och andra rapportera misstänkta överträdelser inom vår verksamhet.

Här kan du läsa den fullständiga policyn och göra en anmälan >>.
0
Omsättning maj 2021-april 2022 (Mkr)
0
Anställda

Som koncern inom tillverkningsbranschen har vi ett ansvar för både vår omvärld, våra kunder och medarbetare. Vi strävar alltid mot att utveckla innovativa produkter som både gör nytta för våra kunder, men som även lämnar små avtryck på vår planet.

Engagemang och sponsring