Visselblåsning

Om visselblåsning

För oss på Hydria Group är det viktigt att lagar, interna regler, säkerhet och respekt följs och efterlevs. Det gäller både mot våra medarbetare,  kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra som berörs av oss som företag. Vi strävar efter att ha en öppen och transparent arbetsplats där missförhållanden inte ska förekomma. Därför finns möjligheten att visselblåsa. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer visselblåsarens anonymitet och högsta säkerhet. 

Vem kan rapportera?

Du kan rapportera om olika typer av missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Hydria Group eller våra koncernbolag.

Vad kan jag visselblåsa om?

Om du upplever ett problem och har en misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse. Är du osäker på vad som räknas som missförhållande får du gärna läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte ha något bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Exempel på missförhållanden av allmänt intresse som bör rapporteras om:

  • Medvetet felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet.
  • Förekommande av stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring eller dataintrång.
  • Allvarliga miljöbrott eller stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
  • Om någon utsätts för allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör enskildas liv eller hälsa.
  • Andra allvarliga missförhållanden som rör företagets vitala intressen.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Alla våra ärenden hanteras av juristbyrån VICI för att garantera en oberoende hantering av eventuella ärenden.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Fullständig visselblåsarpolicy

GDPR-policy/Integritetspolicy

"Varje enskild medarbetare ska känna sig trygg på sin arbetsplats. Därför välkomnar vi den nya lagen eftersom vi inom Hydria Group alltid strävat efter att ha en öppen och transparent arbetsplats"